Revidering lydighetsreglene

Revidering lydighetsreglene2015-10-18T22:01:54+02:00

Project Description

Til alle medlemsklubber og forbund,

Vedlagt ligger høringsutkast til nye regler for lydighetsprøver. Du finner høringsutkastether LP-regler revidering 2015 – Høringsutkast

 I det vedlagte dokumentet er oversettelsen fra FCI utført av Kompetansegruppen for Lydighet. På en del av punktene er det i oversettelsen henvist til nasjonale bestemmelser, eller det finnes allerede fattede vedtak i NKK som blir motstridende med forslaget, og der er forslaget fra FCI overstrøket (i rødt) og dagens regeltekst satt inn i eget avsnitt under det samme punktet, i kursiv.

I de delene som omhandler lydighetsøvelser står kun den oversatte teksten fra FCI.

Til sist i vedlegget(s. 58-63) står oppført punkter som står i dagens gjeldende regelverk, men som ikke har fått plass i det det fremlagte forslaget.

 Reglene er foreslått gjeldende fra 1.1.2016.

 Administrasjonen ber også klubbene ta stilling til om utdanningsreglene for LP-dommere bør implementeres i regelverket, slik at alt er samlet på ett sted(dette vil i så fall gi 2 sider mer i regelverket). Dette er vanlig praksis for regelverk for prøver.

Administrasjonen gjør også oppmerksom på at de foreslåtte endringene er så vidt omfattende, slik at det vil ikke være mulig å få dagens IT-løsning for bruk på selve stevnedagen(de delene av Arra som benyttes til for- og etterarbeid vil fungere som i dag) oppdatert og i drift til  1.1.2016.

Høringssvar bes sendt til lydighet@klubb.nkk.no, frist for høringen er 25. oktober.

JANNE GREGERSEN
Saksbehandler Aktivitetsavd.
mobil: 98 69 05 45, e-post:
janne.gregersen@nkk.no

Project Details